Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Psychiatrie » Autisme spectrum stoornis

Autisme spectrum stoornis (ASS)

ASS is een spectrum van stoornissen met defecten in sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie en repetitief gedrag. Symptomen zijn over het algemeen duidelijk aanwezig vóór de leeftijd van 3 jaar, maar het wordt vaak pas een aantal jaren later gediagnosticeerd (±6-7 jaar). Dit is vaak te wijten aan het niet reageren op de detectie van symptomen. ASS is een zware belasting voor gezinnen en er is een toenemende vraag naar zorg, waardoor ASS een zeer relevant probleem is. ASS is nog niet te genezen echter er zijn goede interventies beschikbaar.

Aanvankelijk werd gedacht dat het zeldzaam was, maar nu is ontdekt dat het niet zo zeldzaam is: 1 op de 68 kinderen heeft er last van, en wordt geschat dat ongeveer 1% van de bevolking erdoor wordt getroffen.

 • 10-13 op 10.000 hebben een autistische stoornis
 • 0.3-48.3 op 10.000 hebben Asperger's (ernstige vorm van ASS)
 • 25-35 op 10.000 hebben PDD-NOS (milde vorm van ASS)

Het lijkt de laatste jaren toe te nemen, en hoewel demografische invloeden en omgevingsinvloeden niet kunnen worden uitgesloten, wordt aangenomen dat deze toename het gevolg is van een toename van diagnostiek en niet van feitelijke gevallen. In landen waar diagnostiek minder is, zoals China en diverse landen in Afrika, wordt vaak ook minder autisme gediagnosticeerd. In ontwikkelingslanden en in bepaalde culturen is ASS mogelijk ondergediagnosticeerd.

Door vroegtijdige diagnosticeren van ASS is snel ingrijpen mogelijk, en met snel ingrijpen is het ook mogelijk om in de toekomst minder problemen te hebben. Broers en zussen van kinderen met ASS dienen vooral gecontroleerd te worden: aanvankelijk vaak asymptomatisch, maar na 6 maanden is er vaak ontwikkeling van symptomen. Maar liefst een kwart van de ASS-patiënten hebben een broer/zus die soortgelijke symptomatiek vertoont.

Screeningsinstrumenten zoals de aangepaste autisme-checklist (M-CHAT) en de Childhood Autism Spectrum Disorder Test (CAST) kunnen zeer effectief zijn bij het controleren op autismegedrag. Beschikbaar op internet, en voor M-CHAT moet ook follow-up worden gedaan. Algemene screening op autisme wordt niet aanbevolen, aangezien de test mogelijk onethische fout-positieven en fout-negatieven bevat, en er niet altijd adequate interventies mogelijk zijn, wat ook tot onethische problemen kan leiden. Communautaire campagnes om het bewustzijn onder ouders te vergroten en een grotere respons op symptomen te geven, kunnen effectiever zijn.

ASS is misschien moeilijk op te sporen bij meisjes omdat ze socialer van aard zijn. Ze hebben misschien vaste interesses in dingen die in eerste instantie normaal lijken (dieren, zeep) maar die later in hun leven autistisch blijken te zijn.

ASS is misschien moeilijk op te sporen bij mensen die niet oorspronkelijk uit NL komen, aangezien culturele beperkingen er vaak voor zorgen dat deze kinderen niet snel genoeg naar de praktijk komen, oogcontact minder vaak voorkomt in deze culturen en de vragen die gesteld kunnen worden beperkt zijn vanwege culturele problemen. ASS kan moeilijk te onderscheiden zijn van mensen met een cognitieve handicap. In het algemeen verklaart het dat mensen met een cognitieve handicap altijd een volledig intellectueel defect hebben, terwijl het bij ASS meer een defect is in de informatieverwerking. Intellectuele bekwaamheid varieert van geval tot geval, werkelijke handicap is slechts aanwezig in 15-20% van de gevallen.

Toenemende detectie van ASS is te danken aan een groter bewustzijn en betere screeningsinstrumenten. Bij vroegtijdige opsporing moeten ouders worden betrokken, aangezien zij het best in staat zijn om de vroegste afwijkingen bij hun kind te zien. Ze moeten weten dat sommige gedragingen typisch zijn voor hun kind en niet per se abnormaal zijn, maar dieper vragen is belangrijk om te zien of er mogelijk problemen zijn. Mechanismen om ASS op te sporen zijn voor elk land verschillend, afhankelijk van opvoedingspraktijken, cultuur en de beschikbaarheid van ontwikkelingssurveillance in het land. Sommige landen hebben helemaal geen toegang tot babyprogramma's die ontwikkelingsproblemen, waaronder gehoor-/zichtproblemen en ASS, vroegtijdig kunnen opsporen, en dit kan een probleem zijn.

Etiologie
In de jaren vijftig tot zestig werd er altijd van uitgegaan dat ASS het gevolg was van een 'kille' opvoeding door de ouders, waardoor kinderen troost zochten in eenzaamheid. Tegenwoordig wordt erkend dat ASS eigenlijk het gevolg is van een probleem in de ontwikkeling van de hersenen. De genetische en erfelijke component is sterk en er is een hoge concordantie tussen monozygote tweelingen (meer dan bij dizygote tweelingen). Er zijn veel chromosomen geassocieerd met ASD-afwijkingen, maar ondanks veel onderzoeken is er geen specifiek gen geïdentificeerd. Het vereist verdere evaluatie van genetica, maar ook van interactie met de omgeving. Neuroimaging laat vergroting van grijze en witte stof in de hersenen en vergroting van de ventriculaire ruimte laten zien. Eveneens kunnen afwijkingen in de hersensynthese, EEG en serotonineopname worden opgemerkt. Het empathiecircuit kan als abnormaal worden beschouwd en er kan sprake zijn van een frontale-pariëtale verbindingsstoornis. Omgevingsfactoren spelen ook een degelijke rol, waar vooral ouders en sociale interactie belangrijk is. Blootstelling aan cadmium, nikkel, vinylchloride en vele andere stoffen zijn tevens in verband gebracht met ASD-ontwikkeling. De aanname dat BMR-vaccinatie verband hield met autisme is frauduleus gebleken. Vitamine D-tekort kan ook in verband worden gebracht met ASS, maar moet in studies verder worden geëvalueerd. Epigenetische factoren van veel syndromen beïnvloeden ook de ontwikkeling van ASS, sommige epigenetische mechanismen zijn geassocieerd met meer ASS-ontwikkeling. Risicofactoren zijn:

 • Broer of zus met ASS
 • Moeder leeftijd> 40 of een ouder van >40 jaar met ASS
 • Woonachtig in de hoofdstad of een buitenwijk ervan
 • Opname op NICU
 • Ouder met schizofrenie, affectieve stoornis of andere psychische stoornis
 • Laag geboortegewicht <2500 g
 • Het mannelijk geslacht
 • Aanwezigheid van geboorteafwijkingen
 • Dreigende abortus bij <20w zwangerschap

Verschillende syndromen worden ook in verband gebracht met ASS, waaronder verstandelijke beperking, neurofibromatose, tubereuze sclerose, spierdystrofie, neonatale encefalopathie, het syndroom van Rett, het fragiele X-syndroom en nog veel meer. Encefalopathie kan infectie-/auto-immuunproblemen veroorzaken die kunnen leiden tot de ontwikkeling van ASS.

 

Anamnese

Kwalitatieve beperkingen in sociaal functioneren

 • Gebrek aan sociale interactie is een van de kernsymptomen van ASS: shows met gebrekkig gedrag dat wordt gebruikt om sociale interactie te reguleren, reageert niet op iemand, deelt geen interesses met anderen en is niet in staat om een ​​normaal gesprek te voeren.
 • Gezamenlijke aandacht is niet voldoende aanwezig en dus delen kinderen geen interesse.
 • Theorie van geestesgebreken is aanwezig. Het kind stelt zich de situatie van de ander niet voldoende voor om het gedrag van anderen te kunnen voorspellen en erop te kunnen reageren.
 • Overselectiviteit van de stimulus wordt ook gezien bij kinderen met ASS. Ze hebben meer lateraal zicht, zijn selectief in wat ze zien, hebben meer detailwaarneming, maar minder bewegingswaarneming. Ze hebben de aandacht beperkt tot lokale informatie (zwakke centrale coherentietheorie). Verbeterde perceptueel functionerende theorie: meer aandacht voor lokale details.
 • Non-verbale gedragingen zoals oogcontact en gebaren worden minder vaak gebruikt.
 • Sensorische overgevoeligheid kan worden waargenomen, met overgevoeligheid voor auditieve, visuele en tactiele stimuli. Ze kunnen gemakkelijk worden afgeleid en hebben lateraal zicht.
 • Zelfs hoogfunctionerende personen met ASS hebben problemen bij het onderhouden van relaties met leeftijdsgenoten. Ze zien het nut niet in en weten niet hoe.

Kwalitatieve beperkingen in communicatie

 • Kernsymptoom omvat vertraging of totaal gebrek aan taalontwikkeling. Vertraging in de taalontwikkeling komt vaak voor, en sommige kinderen spreken helemaal niet. De kinderen kunnen echolalie hebben, ze herhalen alleen de woorden die anderen tegen hen zeggen. Ze kunnen net zo goed hun eigen taal en eigen woorden verzinnen die andere mensen niet kunnen begrijpen.
 • Kinderen zijn niet in staat tot een normaal gesprek: gebrek aan koetjes en kalfjes of reageren op iemand
 • Kinderen zijn niet in staat tot denkbeeldig spel: ze kunnen niet drinken uit een lege beker in de veronderstelling dat deze vol is.

Repetitief gedrag

 • Verdeeld in het deel van repetitief gedrag en bewegingen, en in beperkte interesses / routines.
 • Veel mensen hebben sterke interesses in sommige onderwerpen, maar bij kinderen met autisme heeft deze interesse een ongebruikelijk beperkte focus (dus slechts een klein onderwerp van een onderwerp), ze zijn niet flexibel in het overschakelen naar andere onderwerpen en ze hebben een gebrek aan sociale kwaliteit. Ze blijven over het onderwerp praten zonder op te merken dat niemand geïnteresseerd is in waar ze het over hebben.
 • Kinderen met autisme kunnen afhankelijk zijn van zeer strikte routines, die voor een gezin moeilijk te volgen zijn.
 • Kinderen met autisme vertonen stereotiep gedrag dat zich voortdurend herhaalt, maar je kunt dit ook zien bij het syndroom van Gilles de la Tourette, het fragiele-X-syndroom en het Rett-syndroom.

De diagnose van ASS dient te gebeuren door een multidisciplinair team waarin tenminste één persoon uitgebreide ervaring heeft met de diagnostiek van ASS: dit gebeurt niet altijd en de middelen daarvoor ontbreken vaak. De NICE-richtlijn stelt dat de diagnostiek van ASS een volledige anamnese en beoordeling van de kindsymptomen en classificatie ervan dient te omvatten, maar daarnaast ook een classificatie van de persoonlijke sterktes, vaardigheden, behoeften en beperkingen van het kind.

 • Intellectuele bekwaamheid, academische vaardigheden, spraak- en taalvaardigheid
 • Adaptieve vaardigheden, motorische vaardigheden en socialisatievaardigheden
 • Mentale gezondheid, sensorische overgevoeligheid en ondergevoeligheid en gedrag dat deelname aan de samenleving waarschijnlijk beïnvloedt

Er moet een uitgebreid lichamelijk onderzoek worden gedaan, let op tekenen van hersenaandoeningen die ook autisme kunnen veroorzaken (neurofibromatose en dergelijke). Dysmorfisme moet worden geëvalueerd omdat het kan worden geassocieerd met genetische syndromen en micro-/macrocefalie.

Differentiaal diagnose

 • Gehoorstoornis
  Kan worden vermoed wanneer het kind het gebabbel verliest of wanneer er slechte vocalisaties zijn of onverschilligheid tegenover auditieve stimuli. Er moeten audiometrietests voor oto-akoestische emissies/impedantie worden uitgevoerd. Indien normaal, geen verdere gehoortesten; indien abnormaal, dienen verdere tests gedaan te worden.
 • Ernstige psychosociale voortplanting
  Kan lijken op ASS, maar lost vaak op wanneer het weer in een gezonde situatie wordt geplaatst (hoewel de snelheid ervan kan verschillen met de duur van het probleem).
 • Verstandelijk gehandicapt
  Kan erg lijken op ASS, vooral bij jongere kinderen waarbij geen duidelijke beoordeling van cognitieve vaardigheden kan worden gedaan. Diagnose van ASS is over het algemeen moeilijk bij zeer jonge kinderen <4 jaar en moet met zorg worden gesteld. Of communicatiefouten, zelfbeschadigend gedrag en repetitief gedrag het gevolg zijn van cognitieve beperkingen of ASS, is vaak niet duidelijk.
 • Rett's stoornis
  Begint vanaf 6-18 maanden, met achteruitgang van de ontwikkeling, verlies van verbale communicatie en constant repetitief gedrag, voornamelijk klappen met de handen. Komt alleen voor bij meisjes en kan leiden tot ernstige aanvallen en encefalopathie.
 • Receptief-expressieve taalstoornis
  Expressieve taalstoornissen komen vaak voor tijdens de ontwikkeling van taal, maar zouden niet te lang moeten duren. Onderscheid maken tussen vertraagde kinderen in taalontwikkeling en kinderen met milde ASS kan moeilijk zijn
 • Landau-Kleffner-syndroom
  Betreft een plotselinge stopzetting van de ontwikkeling op de leeftijd van 3-4 jaar, terwijl de vorige ontwikkeling normaal was, leidt tot verlies van expressieve taal en anomalieën zoals toevallen of een abnormaal slaap-EEG.
 • Selectief mutisme/verlatingsangst
  Abnormaal gedrag in vreemde omgevingen, maar gedraagt zich normaal in een vertrouwde omgeving zoals thuis.
 • Desintegratieve stoornis bij kinderen
  Hetzelfde als Landau-Kleffner, maar begint rond de leeftijd van 18-24 maanden.

De diagnose
Wanneer het kind de diagnose ASS krijgt, doorlopen ouders verschillende fasen:

 • Intuïtie van ouders om een ​​diagnose te stellen
 • Diagnose tot acceptatie
 • Acceptatie voor toekomstige perspectieven
 • Aanvankelijk hulp weigeren om hulp te accepteren

Moeder en vader kunnen zich in verschillende stadia bevinden. Ouders moeten worden geluisterd en ondersteund in hun gevoelens over de diagnose. JGZ moet erop toezien of het gezin voldoende ondersteuning krijgt, aangezien het moment van de diagnose een zeer schrijnende periode voor het gezin kan zijn als het kind zich niet goed gedraagt

 • De ontwikkeling van een kind met ASS is anders dan de ontwikkeling van een normaal kind. Ouders moeten vaak zoeken naar manieren om positief met het kind om te gaan.
 • Proto-imperatieven en proto-declaratieve dingen wijzen is verminderd.
 • Proto-imperatief wijzen is naar iets wijzen, geassocieerd met bewegingen die aangeven dat je het onderwerp dicht bij je wilt hebben.
 • Proto-declaratief wijzen is om te laten zien dat je de ervaring wilt delen, zoals wijzen naar een paard in de omgeving: gezamenlijke aandacht. Vooral het ontbreken van gezamenlijke aandacht is een vroeg teken van ASS.

Kinderen moeten worden gestimuleerd tot specifieke gedragingen die voor hen moeilijk zijn en met zorg moeten worden gecorrigeerd.

Diagnose van ASS bij kinderen <4 jaar
JGZ-professionals moeten de signalen kennen, moeten andere bronnen dan alleen de ouders over het kind vragen en het kind in verschillende situaties observeren (thuis, school, kinderopvang). Gevoelige ouders voor de behoeften van het kind kunnen er vaak voor zorgen dat het kind behoorlijk functioneert, zodat problemen pas verschijnen als de leerplichtige leeftijd en de ouder ervoor kan zorgen dat de persoon niet goed kan reageren op de behoeften van het kind.
Het Van Wiechen onderzoek is een algemene screeningtool ontwikkeling kinderen. Inclusief beoordeling van:

 • Fijne motoriek, adaptief gedrag, persoonlijke en sociale ontwikkeling
 • Bruto motoriek
 • Communicatie

Elk onderdeel van het onderzoek gaat over gedrag dat op dat moment ongeveer 95% van de populatie kinderen heeft, en eventuele afwijkingen zijn indicaties voor verder onderzoek. Vroeger stond aangegeven voor ASD-checklist als er problemen werden gevonden, maar nu voorstel om de ASD-checklist op te nemen in het Van Wiechen-onderzoek om buitensporige testtijd te voorkomen. Signalen in Van Wiechen die kunnen wijzen op ASS:

 • Lacht mensen niet uit
 • Reageert niet wanneer er tegen wordt gesproken
 • Is niet aan het brabbelen
 • Wijst niet proto-imperatief
 • Wijst niet proto-declaratief: een van de belangrijkste tekenen, gebrek aan gezamenlijke aandacht
 • Gebruikt woorden functioneel
 • Gebruikt geen zinnen van 2 woorden
 • Verliest sociale vaardigheden die het kind eerder had.

(Lichamelijk) onderzoek
Stap 1. Vraag ouders naar hun zorgen of zorgen over de omgeving. Vraag naar de specifieke problemen en vraag of ouders hun zorgen al hebben besproken met andere zorgverleners. Uit uw eigen zorgen over het kind.
Stap 2. Doe lichamelijk onderzoek om te zien of er dysmorfe kenmerken of syndromen aanwezig zijn.
Stap 3. Deel de bevindingen met de ouders.
Stap 4. Conclusie. Of je deelt de zorgen van ouders, of je hebt zorgen en ouders niet (motiverende consultatie is belangrijk!), Of de ouders hebben zorgen en jij niet (geruststelling is belangrijk!).
Ouders moeten worden verteld dat ze met hun kind terug kunnen komen als ze zich nog steeds zorgen maken. Kinderen mogen niet onnodig het etiket ASS krijgen.
Vervolgonderzoek middels CoSOS / ESAT waarbij wordt geëvalueerd of er een verhoogd risico op ASS is door 14 vragen die worden genoteerd. Als er drie of meer vragen negatief worden beantwoord, wordt de kans op ASS vergroot en moet er verder onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek wordt echter gedaan bij zulke jonge kinderen (> 36 maanden) dat de classificatie van ASS vaak nog niet zo betrouwbaar is en daarom is voorzichtigheid geboden bij het geven van de classificatie.
Als de CoSOS / ESAT positief is voor ASS, kan worden overwogen om nog een diagnostisch onderzoek te doen en moet er gekeken worden naar de coördinatie van de zorg: is de JGZ verantwoordelijk, huisarts of een andere arts.

Diagnose van ASS bij> 4 jaar
Essentieel is om de kenmerken van ASS te kennen en om ook andere bronnen in de omgeving te vragen naar het gedrag van het kind. Vraag naar het gedrag van het kind aan de ouders, maar ook aan de leerkracht van het kind. Zelfs hier kan het gedrag in een gestructureerde omgeving in de klas totaal anders zijn dan het gedrag tijdens de ongestructureerde speelpauzes. De schoolleeftijd kan zeer informatief zijn, aangezien kinderen moeten meewerken aan groepsactiviteiten en ASS kan dat vaak blijken. Leraren zien vaak dat het kind niet met anderen communiceert, vertelt dat andere kinderen de regels overtreden en moeite hebben met het maken van keuzes.

Vragenlijst over kracht en beperkingen
Kan algemene psychosociale disfunctie beoordelen en kan worden gedaan vanaf de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden. Versies die ingevuld kunnen worden door de ouders, het kind en de leerkracht op school. IBer is vaak degene die de vragenlijst invult. Kan het algemene risico op psychosociale problemen inschatten, maar een extra lijst met alarmsymptomen ASS moet worden geëvalueerd, aangezien SDQ op zichzelf geen duidelijk beeld geeft van ASS. Het kind moet in meerdere situaties worden beoordeeld.

 • Uitgebreider onderzoek
  • Verschillende observaties van het kind.
  • Moet mogelijk worden sociale vaardigheidstraining gedaan
 • Algemene stappen
  • Persoonlijk contactmoment
  • Anamnese over de problemen van het kind
  • SDQ als er rekening wordt gehouden met problemen en ASS-evaluatie als een hogere totaalscore
  • Daaropvolgende stappen worden genomen
  • Het totale diagnostische proces wordt beoordeeld en er kan een diagnose worden gesteld.
  • Coördinatie van zorg is belangrijk.

 

Behandeling

Is afhankelijk van veel verschillende factoren: leeftijd van het kind, ernst van de symptomen, mogelijk opleidingsniveau, toereikendheid van de betrokken middelen en nog veel meer. Daarom bestaat ‘de behandeling’ niet, maar contextualiseren en personaliseren zijn de belangrijkste dingen die moeten worden gedaan. Neiging om een ​​remedie te zoeken die er niet is. Kan op internet worden gevonden over veel onderwerpen die beweren een remedie te hebben gevonden, en dit kan gezinnen schuldig maken dat ze niet genoeg doen om hun kind te helpen, dit onderwerp moet tot het gezin worden gericht.

Programma's worden vaak gekopieerd van rijke landen naar lagelonenlanden, zonder rekening te houden met het feit dat de beschikbare middelen in welvarende landen niet altijd beschikbaar zijn in lagelonenlanden. Educatieve benaderingen kunnen het leven van mensen met ASS en hun gezinnen verbeteren, programma's moeten levenslang zijn en gericht zijn op de specifieke behoeften van het kind.Proeven kunnen vaak niet goed worden geëvalueerd omdat ze zo verschillend zijn tussen mensen, maar er zijn nog steeds enkele RCT in actie.

Programma's
Programma's met gedragsinterventie, verbetering van de interactie tussen kind en ouder en programma's die gericht zijn op betere socialisatievaardigheden, blijken tamelijk effectief te zijn: onderwijs is belangrijk, zo vroeg mogelijk, en zou de specifieke behoeften van het kind moeten stimuleren. Toegankelijke gemeenschapsondersteuning is belangrijk, inclusief diensten van meerdere instanties die mensen zullen helpen levensdoelen te realiseren. Toegang tot het volledige aanbod van normale psychologische / medische zorg, aangepast aan de specifieke behoeften van ASS-mensen.

Vier principes van goede zorg bij ASS

 • Individualisering: personen profiteren niet van een specifiek programma, maar hebben de focus nodig op individuele vaardigheden / interesses enz.
 • Structuur: de omgeving moet worden aangepast om het functioneren van de persoon te maximaliseren: moet elke dag stabiel en voorspelbaar zijn
 • Intensiteit en generalisatie: de interventies mogen niet op korte termijn worden gebruikt, maar moeten door iedereen in de omgeving van het kind worden gebruikt en moeten dagelijks worden gebruikt.
 • Deelname van het gehele gezin aan de behandeling is essentieel, aangezien het gezin vaak de sleutel is tot de interactie met het kind. De meeste mensen met ASS over de hele wereld leven bij hun gezin en dit geeft vaak de beste respons op de behandeling en is een ondersteuningssysteem dat geen door de overheid gefinancierd systeem kan vervangen.

Coördinatie van zorg
Bij de zorg voor mensen met autisme zijn vaak veel verschillende organisaties betrokken en dat kan voor ouders verwarrend zijn. Vaak wordt de zorg gestart bij de huisarts of bij JGZ, de uiteindelijke diagnose bij de J-GGZ en kan er een vervolgbehandeling worden gestart in de tweede lijn of in de eerste lijn. ‘Levensloop Begeleider’ kan effectief zijn voor kinderen met ASS: kan ouders levenslang helpen met keuzes voor de zorg voor hun kind. JGZ volgt het kind op tot in de volwassenheid en moet ook ouders helpen bij het accepteren van de diagnose ASS.

 

Prognose

De stoornissen beginnen in de kindertijd, hebben vaak een grote invloed op de ontwikkeling en zullen ook bij volwassenen een probleem vormen. Veranderingen mogen niet over het hoofd worden gezien, en voortdurende monitoring is vereist voor de problemen die de persoon kan hebben.

Ontwikkeling van spraak <6 jaar en een relatief hoog IQ zijn indicaties voor beter functioneren op volwassen leeftijd.
Prognose kan slecht worden voorspeld, aangezien er weinig onderzoek is gedaan met epidemiologische gegevens over volwassenen, er weinig onderzoek is gedaan naar de rol van de ondersteuning, en er steeds meer ‘milde’ gevallen worden gediagnosticeerd in geïndustrialiseerde landen die het totaal beïnvloeden.

Over het algemeen zijn gemeenschapsgerichte programma's essentieel en de kinderen zullen gedurende hun hele leven structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig hebben.

Er is meer onderzoek nodig naar de volwassen bevolking, zodat de programma's beter gericht kunnen worden
Gezinnen moeten worden opgeleid om onrealistische verwachtingen te vermijden, en alle inspanningen moeten gericht zijn op vroegtijdige interventie en het bevorderen van gezinsbetrokkenheid / kennis.

 

Bronnenlijst

 1. NVA | Nederlandse Vereniging voor Autisme. 2020. NVA - Autisme Spectrum Stoornis. [online] Available at: <https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/autisme-spectrum-stoornis/> [Accessed 17 December 2020].
 2. Hengeveld M, Balkom A, Heeringen C, Sabbe B. Leerboek psychiatrie. 3rd ed. Utrecht: De Tijdstroom; 2016.