Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Kindergeneeskunde » 5e en 6e ziekte

5e en 6e ziekte

 

Bronnenlijst

  1. Nelson, W., Behrman, R., Kliegman, R. and St. Geme, J., 2020. Nelson Textbook Of Pediatrics. Philadelphia: Elsevier.
  2. Vijfde ziekte / Erythema infectiosum - Huidarts.com [Internet]. Huidarts.com. 2021 [cited 18 October 2021]. Available from: https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/vijfde-ziekte-erythema-infectiosum/
  3. Erythema Infectiosum: Practice Essentials, Background, Pathophysiology [Internet]. Emedicine.medscape.com. 2021 [cited 18 October 2021]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1132078-overview
  4. Roseola Infantum: Background, Pathophysiology, Etiology [Internet]. Emedicine.medscape.com. 2021 [cited 18 October 2021]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1133023-overview