Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Longcontusie

Epidemiologie
Longcontusie, ook wel longkneuzing genoemd,  is een veel voorkomende aandoening met een incidentie van 30-75% na een stomp thoraxtrauma. Het ontstaat vooral na een aanrijding met een motorvoertuig, maar kan ook ontstaan na een explosie. Longkneuzingen komen vaak samen voor met andere thoraxverwondingen (pneumothorax, hemathorax en ribfracturen) en is het bijna altijd aanwezig bij meer dan drie ribfracturen. Echter bij kinderen komen longkneuzingen zonder ribfracturen vaker voor vanwege de hogere flexibiliteit van de thoraxwand.

Pathogenese 
Longcontusie ontstaat door trauma aan de longen en schade aan het longparenchym. Hierdoor lekt er bloed naar zowel het interstitium als alveoli (figuur 1). De vochtophoping en zwelling van de longblaasjes kan zorgen dat de longen collaberen en uiteindelijk hypoxie ontstaat.  In de niet-aangedane delen van de long neemt de vaatweerstand af en wordt de doorbloeding verhoogt. Dit verhoogd de uittreding van vocht naar het interstitium, wat longoedeem kan geven.

Figuur 1: een longcontusie in vergelijking met een normale long.

Bron: Thoracickey. The Pathophysiology of Flail Chest. [Internet] Available at: https://thoracickey.com/the-pathophysiology-of-flail-chest-injury/ [Accessed 11 April 2021]


Anamnese en lichamelijk onderzoek 

De patiënt kan zich presenteren met benauwdheid, thoracale pijn, cyanose en soms hemoptoë. Let bij het lichamelijk onderzoek op een toegenomen ademarbeid en snelle pols. Bij auscultatie kunnen crepiterende rhonchi en gedempte longgeluiden te horen zijn, wat duidt op vochtophoping. Houdt ook rekening met andere letsels die gepaard kunnen gaan met longcontusie, zoals ribfracturen.

 

Aanvullend onderzoek

Bij een verdenking op longcontusie wordt er een thoraxfoto gemaakt, waarop consolidatie van de long te zien is door intrapulmonaire bloeding (figuur 2). In eerste instantie kan een thoraxfoto normaal lijken, maar naar ongeveer één à zes uur ontstaan de karakteristieke dense longinfiltraten. Een CT is sensitiever, echter CT of herhaling van de thoraxfoto zijn geen gebruikelijke diagnostische stappen. Verder kan het arteriële bloedgas geprikt worden. Hierbij is een daling van de hoeveelheid zuurstof te zien.

Figuur 2: thoraxfoto's.

Bron: Initial evaluation and management of blunt thoracic trauma in adults [Internet]. UpToDate. Available from: https://www-uptodate-com.ru.idm.oclc.org


Behandeling

Het beleid bij een milde longcontusie is conservatief, waarbij een patiënt expectorantia, mucolytica en ademhalingsoefeningen krijgt. Bij ernstiger letsel met achteruitgang van de longfunctie kan intubatie, bronchiaal toilet en beademing noodzakelijk zijn.

 

Prognose

De mortaliteit is afhankelijk van de ernst van de longcontusie en effectiviteit van de eerste behandeling. De longen herstellen zich bij een gunstig beloop binnen 14-21 dagen. Mogelijke complicaties die de prognose verslechteren zijn pneumonie, longembolieën, vetemboliesyndroom en acuut respiratoir distress syndroom (ARDS). In tegenstelling tot kinderen, kan bij volwassenen de longfunctie op de langere termijn verminderd zijn.

 

Bronnenlijst

  1. Sciencedirect. Trauma and Blast Injuries. [Internet]. Available at: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pulmonary-contusion#:~:text=PC%20is%20a%20common%20injury,missile%20tract%20through%20lung%20parenchyma [Accessed 11 April 2021].
  2. Pulmonary contusion in children [Internet]. UpToDate. Available from: https://www-uptodate-com.ru.idm.oclc.org/contents/pulmonary-contusion-in-children?search=lung%20contusion&source=search_result&selectedTitle=2~59&usage_type=default&display_rank=2#H2
  3. Gooszen HG, Blankensteijn JD, Borel Rinkes IHM, Dejong CHC, Gouma DJ, Heineman E, Lange JF, Schipper IB. Leerboek chirurgie. 2e druk. Bohn Stafleu van Loghum. 2012. Hoofdstuk 52 Thoraxtrauma 
  4. Initial evaluation and management of blunt thoracic trauma in adults [Internet]. UpToDate. Available from: https://www-uptodate-com.ru.idm.oclc.org/contents/initial-evaluation-and-management-of-blunt-thoracic-trauma-in-adults?search=lung%20contusion&sectionRank=1&usage_type=default&anchor=H25&source=machineLearning&selectedTitle=1~59&display_rank=1