Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Chirurgie » Cardiothoracale chirurgie » Tricuspidalisinsufficiëntie

Tricuspidalisinsufficiëntie

Bij een tricuspidalisinsufficiëntie lekt de hartklep tussen het rechteratrium en de rechterventrikel van het hart. Tijdens het samentrekken stroomt het bloed in plaats van naar de rechterventrikel (deels) terug naar het rechteratrium. Afwijkingen enkel aan de tricuspidalisklep zijn zeldzaam en komen meestal in combinatie met andere hart- of klepproblemen voor. Een lekkage van de tricuspidalisklep komt echter wel veel voor, vrijwel altijd dus in combinatie met een ander probleem. De oorzaken van een tricuspidalisinsufficiëntie zijn onder te verdelen in erfelijk en verworven. Aangeboren afwijkingen komen minder vaak voor dan verworven afwijkingen. De meest voorkomende oorzaak van een verworven tricuspidalisinsufficiëntie is een rechterventrikeldilatatie. Wat vaak het gevolg is van een linkszijdig hartfalen of pulmonale hypertensie. De oorzaken kunnen ook onderverdeeld worden in primair en secundair. 

 • Een primaire tricuspidalisinsufficiëntie verwijst naar een afwijking uitsluitend aan de tricuspidalisklep.
  • Reumatisch
  • Myxomateus
  • Ebstein-afwijking
  • Endomyocardiale fibrose
  • Endocarditis
 • Een secundaire tricuspidalisinsufficiëntie verwijst naar een afwijking aan de klep als gevolg van een ander probleem zoals linkerventrikelfalen of pulmonale hypertensie. 
  • Linkerventrikel systolische disfunctie
  • Mitralisstenose of insufficiëntie
  • Chronische longziekte
  • Pulmonale trombo-embolie
  • Myocardiaal
  • Rechterventrikelischemie
  • Links-rechts shunt
  • Carcinoïde hartziekte

 

Anamnese

De hartklepafwijking kan lang asymptomatisch blijven, de symptomen uiten zich pas als de afwijking aan de tricuspidalisklep ernstig genoeg is in:

 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid
 • Oedeem (perifeer, maar ook in de buik (ascites))
 • Hepatic congestion, waardoor hepatisch pijn kan ontstaan
 • Rechtszijdig hartfalen
 • Uitpuilende buik/navel
 • Pulsaties in de nek die zichtbaar, dan wel voelbaar is
 • Perifeer oedeem
 • Orthopneu

Klachten kunnen ergeren worden bij inspanning waarbij, zelden, angina pectoris aanwezig is.

Differentiaal diagnose

 

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart, waarbij gelet wordt op:

 • Pansystolisch laagfrequent hartgeruis, het best te horen op de plek van de tricuspidalisklep (4e/5e ICR rechts). Het geruis neemt toe met inspiratie en af met verstrijken: teken van Carvallo. 
 • Een derde hartgeluid kan ook aanwezig zijn en in intensiteit toenemen met inspiratie, ook het best hoorbaar in de 4e/5e ICR rechts (S3 gallop).
 • Distensie van de vena jugularis.
 • Ascites in de buik. Het best te beoordelen door de demping in de flanken te beoordelen terwijl patiënt ligt en vervolgens wanneer patiënt op diens zij ligt.
 • Cachexie en geelzucht.
 • Perifeer oedeem.

Het geruis van een klepaandoening wordt gegradeerd volgens Levine van I tot VI (tabel 1). De gradering wordt genoteerd als 'graad/VI'.

Gradering Beschrijving
I   Heel moeilijk te horen en mogelijk alleen bij een ervaren cardioloog. Het is niet altijd te horen. Geen thrill.  
II   Zacht. Altijd te horen. Geen thrill.  
III   Mild. Geen thrill.  
IV   Hard. Mogelijk met voelbare thrill.  
V   Erg hard. Thrill aanwezig. Te horen wanneer stethoscoop deels iets van het lichaam wordt gehouden.  
VI   Zeer hard. Thrill aanwezig. Te horen zonder stethoscoop.

Tabel 1: de gradering van geruis volgens Levine.


Aanvullend onderzoek

 • ECG
  • Hoewel bevindingen vaak non-specifiek zijn kan er sprake zijn van grote V-golven en J-golven, rechter bundeltak blokkade en atriumfibrilleren..
 • Echografie
  • Beoordeling van de hartklep op grootte en mogelijk ernst van de insufficiëntie.
 • Slokdarmecho
  • Indien hartkleppen nog beter gevisualiseerd moeten worden
 • Röntgenfoto
  • Vergroting van het hart, met nam de de rechterventrikel.

 

Behandeling

Vaak is het een secundair probleem en er wordt dan gekeken naar de oorzaak die ten grondslag van de tricuspidalisinsufficiëntie ligt. Als deze oorzaak verholpen wordt, lost de insufficiëntie zich vaak ook op. Soms moet aandoening van de klep zelf ook behandeld worden.

Operatief

 • Een ring wordt om de klep geplaatst om de verwijding te verhelpen
 • Mechanische of biologische kunstklep
  • Bij een kunstklep of donorklep hebben patiënten verhoogd risico op endocarditis, infectie aan de binnenkant van het hart. Uit voorzorg moeten zij antibiotica gebruiken voorafgaand aan sommige ingrepen (zoals aan het gebit). 
  • Patiënten met een kunstklep moeten levenslang anticoagulantia gebruiken. 

 

Prognose

De prognose is minder gunstig voor mannen dan voor vrouwen. Overlevingspercentages zijn afhankelijk van de ernst van de insufficiëntie: bij MI of dilatatie kan dit tot wel 50% zijn in 5 jaar. Bij een behandeling van de kleppen middels operatie is er een mortaliteit van ±10% bij 30 dagen. Als de aandoening secundair is, dan wordt de prognose bepaald door de primaire aandoening.

 

Bronnenlijst

 1. Tricuspidalisafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/tricuspidalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30
 2. Tricuspidalis insufficiëntie. Beschikbaar via:  https://nl.qaz.wiki/wiki/Tricuspid_insufficiency Geraadpleegd op 2020 december 30